Latest Updates

Syarah Riwayat Shahih Imam Muslim Tentang Anjuran Tabarruk Dengan Peninggalan Orang-Orang Shaleh

Shahih Muslim Karya Imam Muslim bin al Hajjaj (Imam Ahli hadits), dengan syarahnya karya Imam Yahya bin Syaraf an Nawawi.
Berikut ini terjemahan yang diberi tanda:


“Dia (Asma’ binti Abi Bakar ash-Shiddiq) mengeluarkan jubah --dengan motif-- thayalisi dan kasrawani (semacam jubah kaisar) berkerah sutera yang kedua lobangnya tertutup. Asma’ berkata: “Ini adalah jubah Rasulullah. Semula ia berada di tangan ‘Aisyah. Ketika ‘Aisyah wafat maka aku mengambilnya. Dahulu jubah ini dipakai Rasulullah, oleh karenanya kita mencucinya agar diambil berkahnya sebagai obat bagi orang-orang yang sakit”. Dalam riwayat lain: “Kita mencuci (mencelupkan)-nya di air dan air tersebut menjadi obat bagi orang yang sakit di antara kita”.Dalam menjelaskan hadits di atas Imam an Nawawi menuliskan:


Dalam hadits ini terdapat dalil dalam anjuran untuk mencari berkah dengan peninggalan-peninggalan orang-orang saleh dan dengan baju mereka.


0 Response to "Syarah Riwayat Shahih Imam Muslim Tentang Anjuran Tabarruk Dengan Peninggalan Orang-Orang Shaleh"

Posting Komentar

Media Islam

Thariqat Sarkubiyah

NU Online